POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy dokument to Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) serwisów internetowych należących do PPH ELKAR. (www.ecosaper.eu– dalej jako „Serwis” lub „Serwisy”). Polityka określa m.in. jak zbierane, przetwarzane i udostępniane są dane osobowe użytkowników Serwisu.
 • Dane osobowe przetwarzane są w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w treści Polityki jako: „RODO”. Pełen tekst RODO dostępny jest pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 • Administratorem danych osobowych tzn. podmiotem, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisów jest PPH ELKAR, ul. Rojna 54/48, 91-134 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, (REGON: 470784285, NIP: 7260011872). W dalszej części Polityki określamy siebie jako „Administrator” lub „ELKAR” lub „My”.
 • Dane kontaktowe Administratora są następujące:
  • Adres poczty elektronicznej: info@ecosaper.eu
  • Adres korespondencyjny: ul. Morgowa 7,  91-223 Łódź
  • Numer telefonu kontaktowy: 42 658 01 11, 695 922 356
 • Osoby korzystające w jakikolwiek sposób z Serwisów określane są w dalszej części Polityki jako „Użytkownicy”.

 

 1. Zbieranie danych osobowych
 • Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
 • Administrator w ramach Serwisów pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje w formularzach dostępnych w Serwisie;
  • gdy Użytkownik  kontaktuje się z Administratorem  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

 

 1. Gromadzone dane osobowe
 • Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
  • nazwiska i imiona,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • inny adres do wysyłki,
  • NIP,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 • Serwisy mogą zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

 1. Podstawa prawna
 • Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

 1. Cel i okres przetwarzania danych

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Wykonanie umowy sprzedaży Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży.
Prowadzenie Konta klienta Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta. Do dnia usunięcia Konta.
Newsletter Zgoda osoby, której dane dotyczą. Do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych.
Rozpatrywanie reklamacji Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
Cele statystyczne Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, ale nie dłużej niż przez 10 lat od dnia pozyskania danych.
Obrona roszczeń Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 

 1. Odbiorcy danych
 • Korzystanie przez Użytkowników z Serwisów, jest związane z udostępnianiem danych osobowych Użytkowników odbiorcom danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych to wszelkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne, a także organy władzy publicznej), którym ujawniane są dane osobowe Użytkowników.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w szczególności firmom kurierskim, w celu wykonania umowy sprzedaży.

 

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania

 

 1. Przekazywanie danych poza UE
 • Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

 

 1. Twoje prawa
 • W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ponadto, Użytkownicy Serwisów mają następujące prawa:
  • prawo dostępu do przechowywanych przez ELKAR danych osobowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do uzyskania następujących informacji:
   • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
   • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   • planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;

 

 1. Cookies
 • ELKAR zbiera informacje dotyczące Użytkowników także poprzez pliki cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj https://ecosaper.eul/polityka-cookies/. Polityka Cookies stanowi część niniejszej Polityki.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Polityka wchodzi w życie z dniem 01.06.2018
 • Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki z ważnych powodów, za które w szczególności uznaje się:
  • rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Serwisów,
  • wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
  • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisów, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  • konieczności dokonania zmian Polityki o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,
  • konieczności dostosowania Polityki do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,
  • konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
  • dostosowania Polityki do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników,
  • zmiany danych Administratora ujawnionych w Polityce, w szczególności danych teleadresowych.
 • Wszelkie zmiany w Polityce będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki w każdym z Serwisów. Jakiekolwiek zmiany Polityki nie wypłyną negatywnie na prawa Użytkownika. Korzystanie ze Serwisów po wejściu w życie zmian w Polityce oznacza ich akceptację.
 • Administrator zawiadamia o zmianie Polityki poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej każdego z Serwisów. W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, Administrator prześle takim Użytkownikom informację o zmianie Polityki pocztą elektroniczną wraz z odnośnikiem do tekstu jednolitego Polityki.